REVIEW

REVIEW

ศัลยกรรม แก้ไขทรงจมูก

ภาพเปรียบเทียบทรงจมูก ภาพก่อนทำกับหลังแก้ ทรงมาแล้ว 10 วัน

ศัลยกรรม แก้ไขหน้าอก

ภาพเปรียบเทียบหน้าอก ภาพก่อนทำกับหลังแก้ ทรงมาแล้ว 10 วัน

ร้อยไหม

ภาพเปรียบเทียบโครงหน้า ภาพก่อนทำกับหลัง ร้อยไหมมาแล้ว 10 วัน

ศัลยกรรม แก้ไขจมูก

ภาพเปรียบเทียบจมูก ภาพก่อนทำกับหลังแก้ ทรงมาแล้ว 10 วัน