นายแพทย์ชวัล เรืองทรัพย์เอนก

06 scaled 1 นายแพทย์ชวัล เรืองทรัพย์เอนก

นายแพทย์ชวัล เรืองทรัพย์เอนก

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2561 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง
 • พ.ศ. 2560 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา
 • พ.ศ. 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน วิสัญญีแพทย์ ระดับ 6 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • พ.ศ. 2557 – 2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
  • พ.ศ. 2555 – 2557 แพทย์เพิ่มพูนทักษะปี โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2554 – 2555 แพทย์เพิ่มพูนทักษะปี โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ

 • สมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย
 • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกแพทยสภา หมายเลข ว 41333